Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Schadebeoordelingen: Het beoordelen van verzuim-, WGA- en/of ZW-schadeclaims voor Verzekeraars en/of Volmachtkantoren en/of Werkgevers;
• Poortwachtertoets: Het toetsen of een verzuimdossier voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter en de toetsingscriteria vanuit het UWV;
• Abonnement: Het structureel beoordelen van 1 of meerdere verzuim-, WGA- en/of ZW-schadeclaims voor verzekeraars en/of volmachtkantoren;
• Andere dienstverlening: De diensten en activiteiten zoals benoemd in de Overeenkomst en die niet zijn inbegrepen bij de Schadebeoordeling(en) en waarvoor Opdrachtgever per dienst of activiteit een additioneel Tarief betaalt aan Amplio Verzuimexperts, naast de aan het Tarief verbonden aan de Schadebeoordeling(en);
• Afspraak: Een afspraak die daartoe bevoegde of aangewezen medewerkers van Amplio Verzuimexperts met de Opdrachtgever en/of Werkgever maken ter beoordeling van de verzuim-, WGA- en/of ZW-schadeclaim;
• Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden voor levering van diensten door Amplio Verzuimexperts B.V.;
• Applicatieleverancier: De rechthebbende, in de ruimste zin des woords, van de Online-Verzuimapplicatie waarvan Amplio Verzuimexperts aan haar Opdrachtgever een gebruiksrecht zal verlenen, of een licentie van haar opdrachtgever verkrijgt, uitsluitend krachtens het bepaalde in de Algemene Voorwaarden;
• Dienstverlening: Diensten en activiteiten die Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever zijn overeengekomen, als bedoeld in Bijlagen van de Overeenkomst;
• Medewerker: Een medewerker in dienst van Amplio Verzuimexperts;
• Online-verzuimapplicatie: De interactieve webapplicatie en eventuele koppelingen met behulp waarvan processen en ontwikkelingen op het gebied van het beoordelen van verzuim-, WGA- en ZW helder en inzichtelijk worden weergegeven;
• Opdrachtgever: De (rechts)persoon genoemd onder II van de Overeenkomst;
• Overeenkomst: De overeenkomst(en) van opdracht ex artikel 7:400 BW e.v. tussen Amplio Verzuimexperts B.V. en Opdrachtgever;
• Amplio Verzuimexperts: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amplio Verzuimexperts B.V., statutair gevestigd te Dordrecht;
• Tarieven: de tarieven genoemd in Bijlage 1 en 2 van de Overeenkomst en verbonden aan het aldaar opgenomen overzicht van diensten en activiteiten van Amplio Verzuimexperts;
• Verzekeraar/volmachtkantoor: Een opdrachtgever met inkomensverzekeringen die schades a.g.v. hiervan of het voorkomen ervan wil laten toetsen met behulp van de faciliteiten van Amplio Verzuimexperts;
• Werkgever: Een relatie van de verzekeraar en/of volmachtkantoor met een inkomensverzekering en/of een zelfstandig Opdrachtgever voor Amplio Verzuimexperts;
• Werknemer: Een medewerker met een arbeidsovereenkomst bij een Werkgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomst(en) tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever;
2. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere artikelen in de Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige artikelen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 BW;
3. Ingeval van één of meerdere artikelen in de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn geldig. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen;
4. Wanneer door Amplio Verzuimexperts gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van de Algemene Voorwaarden op enige punten en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Amplio Verzuimexperts op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. Ook indien Amplio Verzuimexperts één of meer aan haar toekomende rechten uit de Algemene Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
5. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 3: Overeenkomsten en algemene verplichtingen Opdrachtgever
1. Alle aanbiedingen en offertes van Amplio Verzuimexperts zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
2. De Overeenkomst tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat zowel Amplio verzuimexperts en Opdrachtgever de Overeenkomst allen voor akkoord hebben ondertekend;
3. De Dienstverlening vangt aan op het in de Overeenkomst vermelde tijdstip;
4. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever zijn overeengekomen;
5. Amplio Verzuimexperts is niet gehouden mededelingen van Opdrachtgever op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door haar aan Amplio Verzuimexperts verstrekte informatie juist en volledig is. Tekortkomingen in de dienstverlening van Amplio Verzuimexperts, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever, kunnen Amplio Verzuimexperts niet worden toegerekend. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Amplio Verzuimexperts verstrekte informatie onjuist of onvolledig is;
6. Amplio Verzuimexperts is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met Opdrachtgever te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn. Dit geldt tevens voor zover het activiteiten van door Amplio Verzuimexperts ingehuurde derden betreft;
7. Opdrachtgever is ten allen tijde verplicht, daar waar de berekening van de hoogte van het tarief afhangt van het aantal Werkgevers en Werknemers, wijzigingen terstond door te geven.

Artikel 4: Prijs/Betaling
1. Tarieven zijn in Euro’s en exclusief B.T.W. en eventuele andere, al dan niet van overheidswege, opgelegde heffingen;
2. De prijzen en tarieven worden jaarlijks aangepast volgens een combinatie prijsindex CBS, prijsstijgingen en ontwikkelingen in de markt;
3. Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Opdrachtgever;
4. Bij afname van de dienstverlening en/of in combinatie met Additionele diensten betaalt Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst een voorschot. Daar waar de door Amplio Verzuimexperts in rekening te brengen Tarieven direct of indirect zijn gerelateerd aan de omvang van het werknemersbestand, zal in geval van een toename van het werknemersbestand aan het begin van het opvolgende jaar een nacalculatie plaatsvinden over de alle mutaties van het daarvoor liggende jaar. Deze afrekening wordt niet gemaakt bij een afname van de omvang van het werknemersbestand. In het geval de Overeenkomst op een andere datum eindigt dan op 1 januari, vindt bij de beëindiging van de Overeenkomst een eindafrekening plaats. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het moment van ontvangst van de betaling op de rekening van Amplio Verzuimexperts geldt als betaalmoment;
5. Bij afname van Andere diensten betaalt Opdrachtgever het overeengekomen Tarief of indien een afwijkende betaling in de Overeenkomst is afgesproken, conform deze afspraken. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het moment van ontvangst van de betaling op de rekening van Amplio Verzuimexperts geldt als betaalmoment;
6. Indien Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Amplio Verzuimexperts is alsdan gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten. Tevens is Amplio Verzuimexperts gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, de wettelijke rente in handelstransacties ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over de periode waarin Opdrachtgever in gebreke is;
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Amplio Verzuimexperts maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-, excl. de BTW;
8. Betalingen van Opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering;
9. Amplio Verzuimexperts heeft steeds het recht om zowel voor- als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen van Opdrachtgever en/of vooruitbetaling te vorderen.

Artikel 5: Wijziging in dienstverlening
1. Amplio Verzuimexperts kan de door haar aangeboden diensten te allen tijde eenzijdig wijzigen, indien gewijzigde en/of nieuwe wetgeving haar daartoe noodzaakt;
2. Indien een wijziging als bedoeld in artikel 5.1 heeft plaatsgevonden, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde diensten in wezenlijke mate afwijken ten opzichte van de overeengekomen of door Amplio Verzuimexperts verleende diensten.

Artikel 6: Annulering van diensten
1. Indien Opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip een Afspraak vanuit Andere of Additionele dienstverlening annuleert, komen de kosten (als ware geen annulering heeft plaatsgevonden) van de Afspraak volledig voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de Afspraak binnen 10 tot 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip annuleert, komt een derde van de kosten in verband met de Afspraak voor rekening van Opdrachtgever. Annulering van een Afspraak uiterlijk 10 werkdagen voor het afgesproken tijdstip is kosteloos.

Artikel 7: Informatieverplichtingen
1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen dat Amplio Verzuimexperts over de meest actuele verzuimschadegegevens beschikt en dient deze aan Amplio Verzuimexperts kenbaar te maken op de door Amplio Verzuimexperts voorgeschreven wijze;
2. Opdrachtgevers, die kiezen voor een abonnement, zijn verplicht om ervoor zorg te dragen dat haar relaties alle in- als uitdiensttredingen van Werknemers direct invoeren in de Online-verzuimapplicatie of via verzamelloonstaten beschikbaar stellen aan Amplio Verzuimexperts;
3. Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van Amplio Verzuimexperts aanvullende informatie te verschaffen, welke redelijkerwijs en rekening houdend met de wetgeving rondom privacy noodzakelijk is om tot een adequate dienstverlening te kunnen overgaan, een en ander binnen de door Amplio Verzuimexperts gestelde termijn;
4. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere verplichtingen als in de voorgaande leden genoemd, komen de daardoor ontstane gevolgen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de daardoor
geleden en nog te lijden schade in de ruimste zin des woords van Opdrachtgever zelf, de Medewerkers en/of van Amplio Verzuimexperts, geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8: Verzuimapplicatie
1. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het door Amplio Verzuimexperts ter beschikking gestelde verzuimregistratiesysteem, verleent Amplio Verzuimexperts aan Opdrachtgever een niet exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de bij het verzuimregistratiesysteem behorende Online-verzuimapplicatie;
2. Indien Amplio Verzuimexperts gebruik maakt van een door Opdrachtgever beschikbaar gestelde koppeling, dan vrijwaart Opdrachtgever Amplio Verzuimexperts van elke aansprakelijkheid inzake de opslag van de gegevens conform vigerende wetgeving, de nakoming van de termijnen conform de Wet Verbetering Poortwachter en performance van dit systeem.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor een juist gebruik van de logingegevens voor de Online- verzuimapplicatie en neemt de wettelijke veiligheidsmaatregelen t.b.v. schending van privacy gevoelige gegevens, zoals datalekken, zodat het Amplio Verzuimexperts is gevrijwaard van aansprakelijkheid bij (de gevolgen van) verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van deze gegevens m.b.t. schending van privacy van werknemer gegevens en verzuimdossiers.

Artikel 9: Eigendom en geheimhouding
1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die Amplio Verzuimexperts ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, blijven te allen tijde eigendom van Amplio Verzuimexperts. Amplio Verzuimexperts behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen;
2. Opdrachtgever dient de in artikel 9.1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als eigendom van Amplio Verzuimexperts te kenmerken -of waarmerken;
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om ten behoeve van derden enig zekerheids- en/of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in artikel 9.1 genoemde zaken;
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 9.1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst;
5. Opdrachtgever is verplicht om aan Amplio Verzuimexperts onverwijld mededeling te doen van eventuele acties en/of gepretendeerde rechten van derden op de in artikel 9.1 genoemde zaken. Opdrachtgever vrijwaart Amplio Verzuimexpertsh van aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin;
6. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade die Amplio Verzuimexperts mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel;
7. Opdrachtgever zal alle door Amplio Verzuimexperts verstrekte mondelinge of schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de Overeenkomst. Al deze gegevens en informatie blijven in eigendom toebehoren aan Amplio Verzuimexperts en zullen op diens verzoek onmiddellijk aan haar worden geretourneerd, evenals gemaakte kopieën daarvan;
8. Opdrachtgever is tot absolute geheimhouding van de in artikel 9.7 bedoelde gegevens en informatie verplicht, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding.

Artikel 10: Overmacht
1. De overeengekomen termijn voor de Dienstverlening (of namens) Amplio Verzuimexperts wordt verlengd met de periode, gedurende welke Amplio Verzuimexperts door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Amplio Verzuimexperts op enigerlei wijze daardoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever;
2. Van overmacht aan de zijde van Amplio Verzuimexperts is sprake, indien Amplio Verzuimexperts na de totstandkoming van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf / de onderneming van Amplio Verzuimexperts als bij derden die door Amplio Verzuimexperts zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Amplio Verzuimexperts ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Amplio Verzuimexperts in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen;
3. Indien door overmacht de Dienstverlening meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Amplio Verzuimexperts als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te beëindigen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke verklaring. De Overeenkomst eindigt op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke verklaring de andere partij heeft bereikt;
4. In geval door overmacht de resterende diensten van Amplio Verzuimexperts meer dan twee maanden worden vertraagd, is Opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan Amplio Verzuimexperts te voldoen voor de diensten die reeds door Amplio Verzuimexperts zijn geleverd ter beschikking zijn gesteld tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Amplio Verzuimexperts is in de uitvoering van de Overeenkomst nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van Amplio Verzuimexperts. Dit geldt mede ten behoeve van de door Amplio Verzuimexperts ingeschakelde derden. Indien ondanks het voorgaande er enige aansprakelijkheid op Amplio Verzuimexperts mocht rusten voor een door haar ingeschakelde derde, is zij slechts aansprakelijk voor zover de door haar ingeschakelde derde jegens haar aansprakelijk is. Het hiervoor bepaalde laat enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding onverlet;
2. Onder schade als bedoeld in het vorige lid verstaat Amplio Verzuimexperts mede indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfs- en/of stagnatieschade) zijdens Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
3. Behoudens het bepaalde in artikel 7 eerste en vierde lid van de Overeenkomst, indien van toepassing, vrijwaart Opdrachtgever Amplio Verzuimexperts voor aanspraken van derden (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen Medewerkers en/of uitvoerings-of uitkeringsinstanties ter zake de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving). Uitdrukkelijk inbegrepen is hierbij de aanspraak, voortvloeiende uit het niet- of niet tijdig nakomen van de door Amplio Verzuimexperts gegeven adviezen inzake de in voorgaande leden genoemde verplichtingen en/of vanwege het niet in acht nemen van de wettelijke termijnen en overige uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit of gelden krachtens de Wet Verbetering Poortwachter door Opdrachtgever zelf;
4. In geval dat - ondanks de in artikel 11.1 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting - enige aansprakelijkheid ter zake van (in)directe schade op Amplio Verzuimexperts mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door Amplio Verzuimexperts geleverde diensten. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van die door Amplio Verzuimexperts geleverde diensten ten aanzien waarvan Amplio Verzuimexperts schadeplichtig is.

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Amplio Verzuimexperts zich alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en bevoegdheden voor die Amplio Verzuimexperts toekomen op grond van de wet;
2. Alle door Amplio Verzuimexperts verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Amplio Verzuimexperts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennisneming van derden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt;
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de verstrekte stukken zoals genoemd in het voorgaande lid aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;
4. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever of zijn rechtsopvolgers niet van het in dit artikel omschreven is.


Artikel 13: Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Ten aanzien van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, een offerte of anderszins, is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter te Utrecht. Alvorens zich tot de rechter te wenden verplichten Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever zich bij elkaar te raden te gaan, teneinde te beproeven of een beslechting van het geschil in der minne mogelijk is, zulks onder leiding van een NMI-gecertificeerde mediator;
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsverhoudingen tussen Amplio Verzuimexperts en Opdrachtgever.

Dordrecht, december 2015
De Directie van Amplio Verzuimexperts B.V.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons privacyreglement.